دوره آموزش روانشناسی آغاز شد همین الان ثبت نام کن!!

مایندفولنس یا ذهن آگاهی چیست ؟

مایندفولنس یا ذهن آگاهی چیست ؟

آیا دوست دارید سرعت خود را کم کنید؟ احساســات چالــش انگیــز خــود را بپذیریــد و بهتــر مدیریــت کنیــد؟ زمان بیشتری را در زمان حاضر صرف کنید؟

 

ذهن آگاهی چیست؟

ذهـن آگاهـی عبارتسـت از فهمیـدن اینکـه در درون ما و نیز در محیط اطراف ما در زمان فعلی و بـدون هر گونه قضاوتی چه چیزی در حـال روی دادن اسـت. ذهـن آگاهـی ابزاری اسـت که بـه ما کمک می کند افکار و احساسـات خود را مدیریت کنیـم، متوجه چیزهایی شـویم کـه در یـک موقعیـت در حـال روی دادن اسـت و خـود را در زمـان کنونـی آنگونـه کـه خـود را نشـان می دهـد غرق سـازیم.

چرا ذهن آگاهی اهمیت دارد؟

بیشـتر مـا بـه صـورت ناخـودآگاه شـیوه هایی در فکـر کـردن داریـم کـه بخش های دیگـر یک رویـداد یـا حادثـه را نادیـده می گیرد یـا کنـار می گـذارد. بـه عنـوان مثـال، ما معمـولا روی جنبه هـای منفـی متمرکز می شـویم، دربـاره نحوه پایـان یافتن یـک موقعیت تصوراتـی می کنیـم یـا اینکـه زمان زیـادی را صرف فکر کـردن درباره مشـکلات می نماییم. اسـتفاده از مهارت های ذهـن آگاهی برای نـگاه کـردن بـه یـک موقعیت به شـیوه ای بی طرفانـه تر و خنثی تـر می تواند تاثیر زیـادی روی نحـوه درک ما از خودمـان و جهانمان داشـته باشـد. ذهـن آگاهـی سـرعت مـا را می کاهد و بـه ما فرصت می دهـد در زمـان رویارویی با یک مشـکل، گزینه هـای مختلف را بررسـی کنیـم و ایـن آزادی را داشـته باشـیم که بـه جای صرف نشـان دادن واکنش، یـک واکنـش را انتخاب کنیم. ذهـن آگاهـی میتوانـد تاثیـر مثبتـی روی افـکار، رفتارهـا و بهزیسـتی کلی روان ما داشـته باشـد و بـه همین ترتیب بـرای همه مفیـد اسـت. ذهـن آگاهـی میتوانـد بـرای افـرادی که از مشـکلات مربـوط به سلامت روان یـا بیمـاری روانی از قبیـل اختالل اضطـراب یـا خلـق و خـو نظیر افسـردگی رنـج می برند مفید باشـد. برخی شـواهد نیز نشـان می دهد ذهـن آگاهـی در کنار دارو می توانـد در نجـات یافتـن از مشـکلات مربـوط به مصرف مـواد و اختلالات روانپریشـانه کمک کند.

 

مثالی برای ذهن آگاهی

تصـور کنیـد کـه موعد مقرر یـک کار مهم مربوط به مدرسـه یا محـل کارتان نزدیک شـده است. فـردی کـه خیلـی بـه تازگـی دربـاره ذهـن آگاهـی مطالبـی یـاد گرفتـه اسـت احتمـالاً بگویـد: «شـروع بـه فکـر کـردن دربـاره ایـن موعـد مقـرر کــردم. اگــر نتوانــم همــه چیــز را آمــاده کنــم چــه؟ کاش ایــن فکــر کلاً ناپدیــد شــود. نمی توانــم از عهــده مدیریــت کــردن آن برآیــم». ایــن فــرد احتمـالاً واکنش هـای زیـادی را هـم نسـبت بـه ایـن افـکار در نظـر خواهـد آورد. ایــن فــرد احتمــالاً احســاس عصبانیــت، ناراحتــی یــا حتــی اندکــی ناامیـدی کنـد. ايـن قبيـل افـراد احتمـالاً نتواننـد تمرکـز کننـد یـا اینکه آن شـب نتواننـد بخوابنـد.

افـرادی هـم کـه بـه صـورت مرتـب از مهارت هـای ذهـن آگاهـی اسـتفاده می کننـد متوجـه ایـن فکر می شـوند: « اگـر نتوانم همـه چیز را انجـام بدهم چـه؟» ولـی آنهـا اینگونـه پاسـخ می دهنـد کـه « خـوب ببیـن، ایـن همان فکـر اسـت. حـس می کنـم کـه این فکـر چگونـه روی مـن تاثیر می گـذارد. احسـاس می کنم که شـانه هایم منقبض شـده و سـرعت نفس کشـیدنم در حـال تغییـر یافتـن اسـت. ایـن فکـر در این شـرایط باعـث می شـود اندکی احسـاس ناامیـدی کنـم و ایـن کاملاً طبیعی اسـت.« البتـه موقعیـت گفتـه شـده اهمیت دارد و هـر دو فرد بایـد کاری را قبل از موعـد مقـرر انجـام دهنـد. تفاوت در نحـوه رویارویـی افراد با ایـن موقعیت اسـت. فـرد دوم آگاهی بیشـتری درباره ایـن فکر و تاثیر آن روی احسـاس خـود دارد و بـه احتمـال زیـاد می تواند از ابزارهـا و اسـتراتژی های مختلف بـرای کمک بـه مدیریت احسـاس ناامیـدی خود اسـتفاده کند.

 

اگه می خواهید راجع به ذهن آگاهی بیشتر بدانید به مقاله ذهن آگاهی دقیقاً به چه معناست؟ رجوع کنید.

منبع: Wellness Module 10

مطالب مرتبط
7 دقیقه

تست شخصیت شناسی MBTI ( مایرز- بریگز )

مژگان میرزایی

تست شخصیت شناسی MBTI ( مایرز- بریگز ) سلام به شما دوستان و همراهان عزیز مایندکلینیک امروز می خواهیم در رابطه با تست شخصیت شناسی MBTI باهم صحبت کنیم. در ابتدا به این می پردازیم که چطور تست شخصیت شناسی MBTI بوجود آمد.   نظریه مایرزـ بریگز مفهوم تیپ شخصیتی موجودیت خود را مدیون روان […]

6 دقیقه

ذهن آگاهی دقیقاً به چه معناست؟

مژگان میرزایی

ذهن آگاهی دقیقا به چه معناست ؟ ذهن آگاهی به معنای مراقبه نیست. مراقبه و خصوصاً « مراقبه ذهن آگاهی » شیوه ایی ازتمرین است که هدف آن رسیدن به ذهن آگاهی بیشتر است. ذهن آگاهی، نوعی از آگاهی است که از توجه به خودتان، دیگران و دنیای اطراف تان به روشی خاص ناشی می […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Subtotal 0 تومان
error: تمام حقوق متن برای مدیر سایت مایندکلینیک ثبت شده ست